วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551


ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9 ลง 11 ก.ย. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 26 ก.ย.2550
ประกาศดังกล่าวให้ยกเลิกและกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมทั้งเปลี่ยนชื่อสถานีตำรวจในสังกัด ภ.1-9 ทุกสถานีเป็น " สถานีตำรวจภูธร " แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือตำบล ตามที่ใช้เป็นชื่อของสถานีตำรวจในปัจจุบัน ยกเว้น สภ.ต.พัทยา ให้เปลี่ยนเป็น สภ.เมืองพัทยา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2550
มีผลให้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากท่อ เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจภูธรปากท่อโดยอยู่ในความปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี มีเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน 10 ตำบล ได้แก่
1.ตำบลปากท่อ
2.ตำบลวันดาว
3.ตำบลวัดยางงาม
4.ตำบลป่าไก่
5.ตำบลบ่อกระดาน
6.ตำบลหนองกระทุ่ม
7.ตำบลดอนทราย
8.ตำบลวังมะนาว
9.ตำบลห้วยยางโทน
10.ตำบลยางหัก
มีหมู่บ้าน จำนวน 62 หมู่บ้าน 1 เทศบาล

ความพยายามอยู่ที่ใหน